2693. Bestemmingsplan buitengebied Loppersum en Winsum

De gemeenten Loppersum en Winsum herzien beide hun bestemmingsplan buitengebied. Naast agrarische activiteiten krijgen recreatie en natuur een plaats en moet de bescherming van de hoge landschappelijke waarden worden verstevigd. Omdat de bestemmingsplannen kaderstellend zijn voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-06-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-06-2012 Aankondiging start procedure
27-06-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-09-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
12-02-2013 Ter inzage legging MER
14-02-2013 Kennisgeving MER
25-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft overzichtelijk de milieugevolgen van de uitgewerkte alternatieven. Daar waar nodig worden de specifieke verschillen tussen de gemeenten en de gesignaleerde knelpunten goed inzichtelijk gemaakt. Uit het MER blijkt dat voor beide gemeenten zowel afzonderlijk als in cumulatie het plan negatieve effecten op Natura-
2000 gebieden niet uitsluit. De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER echter een tekortkomingen:

  • De onderbouwing van de uitgangspunten voor de berekeningen.
  • De effecten op Natura 2000-gebieden.
  • Het MER bevat geen uitvoerbaar alternatief.
  • De effecten op flora en fauna.
  • De effecten van geur en fijn stof zijn niet volledig beschreven.
  • De bescherming van de kwaliteiten van Middag-Humsterland.

De Commissie adviseert eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen.Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeenten Loppersum en Winsum liggen op korte afstand van elkaar in Noord-Groningen. Zowel de beleidsdoelstellingen als de regelingen in het bestemmingsplan buitengebied zijn vrijwel identiek. Daarom doorlopen de gemeenten samen één plan-m.e.r. procedure. De Commissie adviseert in het MER een duidelijk onderscheid te maken voor de gebiedspecifieke kenmerken en milieueffecten voor de afzonderlijke plangebieden van beide gemeenten.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts
Willem Foppen

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Loppersum
Gemeente Winsum

Bevoegd gezag
Gemeente Loppersum
Gemeente Winsum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 25 apr 2013