2689. Gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid, gemeente Rheden

Zandexploitatiemaatschappij De Havikerwaard BV wil voor de gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid een zandwinning realiseren langs de IJssel in de gemeente Rheden. Hiermee worden ook doelstellingen voor o.a. natuur, landschap en rivierverruiming gerealiseerd. Voor de besluitvorming over de benodigde ontgrondingsvergunning en bestemmingsplanwijziging wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen, voorafgaand aan de tervisielegging van de ontwerpbesluiten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-07-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-07-2012 Aankondiging start procedure
12-07-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-09-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-07-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing van de aanvulling op het MER
07-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-05-2016 Ter inzage legging van de informatie
12-07-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het aangepaste rapport duidelijk maakt dat negatieve effecten van de ontgronding op de bestaande natuur kunnen worden voorkomen. Het rapport laat ook zien dat er goede mogelijkheden zijn om natuur- en landschapswaarden te vergroten, bijvoorbeeld door aanplant van bos en inrichten van ondiepe oeverzones. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming over de ontgrondingsvergunning en het bestemmingsplan beschikbaar.


Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is volgens de Commissie nog niet compleet. De Commissie vindt dat in het rapport onvoldoende duidelijk is waarom alternatieven die meer waarde voor natuur en landschap kunnen hebben niet in het rapport zijn onderzocht. De Commissie adviseert dit in een aanvulling beter te onderbouwen.
In het toetsingsadvies geeft de Commissie verder een aantal aandachtspunten mee voor de verdere besluitvorming, onder andere om te voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen zijn voor de beschermde natuurwaarden in het Natura 2000-gebied. Ook heeft de Commissie opmerkingen over de manier waarop de effecten op de hydrologie en het landschap in beeld zijn gebracht.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport in ieder geval de volgende informatie moet bevatten:

  • Inzicht in de samenhang tussen het project Havikerwaard-Zuid en de visie Havikerpoort.
  • Concretisering en prioritering van de doelstellingen.
  • Onderbouwing van de afbakening van alternatieven, inclusief een alternatief dat de natuurdoelen als vertrekpunt heeft.
  • Een Passende beoordeling waaruit blijkt of aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
drs. Frank Wijnants
ir. Theo Witjes
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zand Exploitatie Maatschappij De Havikerwaard B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Rheden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 15 feb 2019