2670. Bestemmingsplan Buitengebied Noord, gemeente Breda

De gemeente Breda wil het bestemmingsplan buitengebied noord herzien. Hiervoor wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bij toetsing van het MER constateert de Commissie dat deze nog niet alle relevante milieu-informatie bevat. Zij adviseert om eerst een aanvulling op te stellen en daarna een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
28-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het plan-MER nog niet alle informatie bevat die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het plan-MER op te stellen en daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan Buitengebied Noord. De tekortkoming betreft de beschrijving van het voornemen.

Wijziging art. 19kd Natuurbeschermingswet
Op 25 april 2013 trad een wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 in werking. Bij het opstellen van het MER kon hier nog geen rekening mee worden gehouden. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om in de besluitvorming rekening te houden met deze wetswijziging.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER in ieder geval de volgende informatie op te nemen: 

  • Een visie op de gewenste ontwikkeling van het Buitengebied Noord, met duidelijk omschreven ambities, die daarmee ook dient als toetsingskader voor de beoordeling van de effecten.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van alternatieven.
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op leefomgeving en natuur. Neem een Passende beoordeling in het MER op wanneer significante negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebied(en) niet op voorhand zijn uit te sluiten.
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Breda

Bevoegd gezag
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 03 jun 2013