2661. Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid

Het waterschap Hollandse Delta stelt een projectplan op voor de versterking van een aantal primaire waterkeringen aan het Hollands Diep en het Haringvliet. De aanpassingen zijn noodzakelijk omdat de dijken niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Hiervoor wordt een m.e.r.-procedure gevolgd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-04-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-04-2012 Aankondiging start procedure
23-04-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2013 Kennisgeving MER
11-11-2013 Ter inzage legging MER
20-01-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft bij de toetsing van het MER de volgende tekortkomingen geconstateerd:

  • In het MER wordt onvoldoende aandacht besteed aan abrupte overgangen tussen dijksecties en het kappen van de bomen langs de dijk. Ook ontbreken doeltreffende mitigerende en compenserende maatregelen en een alternatief met minder gevolgen voor landschap. Dit klemt temeer omdat het plangebied onderdeel uitmaakt van Nationaal Landschap Hoeksche Waard.
  • In het MER wordt onvoldoende aandacht besteed aan effecten voor diverse vleermuissoorten, noordse woelmuis en bever en de noodzakelijke maatregelen om deze effecten te voorkomen of te verzachten.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt een beschrijving van de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • nut en noodzaak van het voornemen
  • gevolgen voor (beschermde) natuur
  • gevolgen voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden
  • mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
dr. Hans Renes
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hollandse Delta

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 20 jan 2014