2645. Bestemmingsplannen buitengebied Waterland en Marken 2013

De gemeente Waterland actualiseert de bestemmingsplannen voor het buitengebied van Waterland en Marken. Ter onderbouwing van een besluit over deze plannen wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-03-2012 Aankondiging start procedure
08-03-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-11-2012 Kennisgeving MER
23-11-2012 Ter inzage legging MER
30-01-2013 Voorlopig advies uitgebracht
25-02-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert de volgende tekortkomingen in het MER:

  • De beschrijving van het voornemen bevat onduidelijkheden en strijdigheden als ze wordt gelegd naast beide ontwerpplannen of de randvoorwaarden die de provincie Noord-Holland stelt.
  • De toetsing van de effecten op Natura 2000, de beschrijving van cumulatieve effecten en de beschrijving en beoordeling van effectbeperkende maatregelen zijn niet helder gescheiden
  • De effecten van het Mirrorhotel en van evenementen op het EHS-gebied Hemmeland zijn niet goed geanalyseerd.
  • De kans dat de Ff-wet een drempel vormt voor de geplande ontwikkelingen en de opties om effecten tegen te gaan zijn niet beschreven.


Advies reikwijdte en detailniveau
De volgende punten beschouwt de Commissie als hoofdpunten voor het op te stellen MER:
  • Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven randvoorwaarden en ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven en van het voorkeursalternatief.
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur in de vorm van een Passende beoordeling.
  • De positieve of negatieve effecten van de plannen op de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische en archeologische waarden.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
Rob Vrolijks

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waterland

Bevoegd gezag
Gemeente Waterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018