2642. Bestemmingsplan Noorderhaven, gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen wil het gebied 'Noorderhaven' transformeren van een industrieterrein naar een hoogwaardig, divers en levendig centrumstedelijk gebied. Onderdelen van het plan zijn de aanleg van woningen, horecavoorzieningen, kantoren, kleinschalige bedrijfsruimten, detailhandel en culturele voorzieningen. Twee nieuwe spooronderdoorgangen en een raamwerk van openbare ruimte met straten, pleinen, parken en een haven moeten het plangebied verbinden met de stad en de IJssel. Voor het besluit over de bestemmingsplannen is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-02-2012 Kennisgeving MER
23-02-2012 Ter inzage legging MER
27-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
31-05-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
12-07-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
06-09-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
Uit de onderzoeken in de aanvulling blijkt dat de gevolgen van het voornemen voor de waterveiligheid, verspreiding van bodem en grondwaterverontreinigingen en de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel relatief beperkt zijn waardoor de havenvariant met een open verbinding met de IJssel het meest past in de stedenbouwkundige wensen voor en de historie van het plangebied.

Het toekomstig woon- en leefklimaat kan mogelijk onder druk komen te staan door ontwikkelingen die meer verkeer in het plangebied genereren en/of meer geluidhinder van het spoor kunnen veroorzaken. De Commissie adviseert hier rekening mee te houden door mitigerende maatregelen achter de hand te houden.Toetsing
De Commissie heeft op 31 mei 2012 een voorlopig oordeel over het MER uitgebracht.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Johan van der Gun
drs. Bart Korf
ir. Ineke Spapé

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zutphen

Bevoegd gezag
Gemeente Zutphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D12 2011: kustverdediging

Bijgewerkt op: 10 jul 2018