2634. Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide

De gemeente Peel en Maas wil een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aanwijzen waarbinnen de intensieve veehouderij zich verder kan ontwikkelen. Om de ontwikkeling van het LOG mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-02-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-02-2012 Aankondiging start procedure
08-02-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-05-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-02-2013 Kennisgeving MER
07-02-2013 Ter inzage legging MER
14-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
In het MER wordt aangetoond dat drie veehouderijen zich in het LOG kunnen vestigen zonder dat dit hoeft te leiden tot milieuknelpunten. De Commissie acht het aannemelijk dat voor het LOG extra milieugebruiksruimte vrijgemaakt kan worden voor vestiging van een vierde of vijfde bedrijf. Gemeentelijke sturingsmiddelen als de Nota Milieugebruiksruimte en de Stikstofregeling garanderen dat er geen nieuwe milieuknelpunten zullen ontstaan.Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraag in het MER de ‘milieugebruiksruimte’ in het studiegebied (natuur, geur en fijnstof) en de (maximale) effecten van het LOG in beeld te brengen. De Commissie vraagt daarbij specifiek te zoeken naar varianten in dieraantallen, inrichtingen en samenstellingen in het LOG waarmee de effecten door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden mogelijk verminderd kunnen worden.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Peel en Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018