2632. Uitbreiding melkvee- en akkerbouwbedrijf Quacksedijk 6 te Rockanje, gemeente Westvoorne

VOF Tol wil haar melkveehouderijbedrijf in Rockanje wijzigen en uitbreiden. Twee nieuwe melkveestallen en een verzorgend gebouw worden opgericht. Na realisatie van de uitbreiding is er plaats voor 496 melk- en kalfkoeien en 134 stuks jongvee. De gemeente Westvoorne overweegt voor het plan een bestemmingsplanwijziging door te voeren. Daarom is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-2012 Kennisgeving MER
14-06-2012 Ter inzage legging MER
17-08-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

  • Tijdens het locatiebezoek is onder andere nadere informatie verstrekt over de maximale invulling van het bouwblok. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de bepaling in de bestemmingsplanregels op grond van art. 3.4.1 onder a zal vervallen. Op basis hiervan acht de Commissie het aannemelijk dat met de beoogde uitbreiding het bouwblok maximaal benut wordt. Het MER beschrijft daarmee de maximale milieugevolgen van het voornemen.
  • Ook is tijdens het locatiebezoek meer informatie verstrekt over de bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden.
  • De Commissie meent dat, samen met de bovengenoemde toelichting, de essentiële informatie in het plan-MER aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming over de bestemmingsplanwijziging.

 

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Westvoorne

Bevoegd gezag
Gemeente Westvoorne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 09 jan 2014