2626. 'DOW/Mosselbanken' en 'Maintenance Value Park', gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen stelt bestemmingsplannen op voor een aantal bedrijventerreinen en doorloopt daarvoor de m.e.r.-procedure. De besluitvorming hierover vindt gefaseerd plaats, te beginnen met het bestemmingsplan voor het Maintenance Value Park (MVP). De Commissie concludeert dat het MER voor het MVP onvoldoende in gaat op de samenhang met de overige bedrijventerreinen, waardoor mogelijk kansen voor optimalisatie worden gemist. Ook constateert zij dat niet overal aan geluidsnormen wordt voldaan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-01-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-02-2012 Aankondiging start procedure
01-02-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing MER Maintenance Value Park
17-12-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2013 Kennisgeving MER
19-12-2013 Ter inzage legging MER
06-02-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER Maintenance Value Park (MVP)
Het MER voor het MVP maakt duidelijk dat de milieugevolgen van het voornemen op zichzelf beperkt zullen zijn. Doordat niet naar de samenhang met de andere bedrijventerreinen is gekeken, worden volgens de Commissie mogelijk kansen gemist om ambities op het gebied van duurzaamheid en milieu waar te maken. De keuzes die nu gemaakt worden voor het MVP hebben namelijk invloed op de (on)mogelijkheden voor de andere bedrijventerreinen.

Daarnaast blijkt uit het MER dat op de grens van de geluidzone van het industrieterrein niet overal aan de wettelijke grenswaarde wordt voldaan. Omdat het MVP deel gaat uitmaken van het gezoneerde industrieterrein is dit van belang voor de besluitvorming.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de volgende aspecten essentieel voor het op te stellen MER:

  • Inzicht in de ambities op het gebied van duurzaamheid en milieu en de mogelijkheden om daar invulling aan te geven.
  • Inzicht in de (maximale) effecten van het voornemen voor milieu en natuur. Eventueel dient een Passende beoordeling in het MER te worden opgenomen.
  • Een duidelijke en zelfstandig leesbare samenvatting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
mr. drs. Christiaan Soer
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Terneuzen

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 10 jul 2018