2614. Bestemmingsplan Merwe-Vierhavens

De gemeente Rotterdam wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het gebied Merwe- Vierhavens. Dit gebied is onderdeel van de Stadshavens van Rotterdam. De recent vastgestelde Structuurvisie voor de Stadshavens gaat uit van duurzame herstructurering en transformatie naar een aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving. De eerste stappen in dat transformatieproces worden in het bestemmingsplan vastgelegd. Ter onderbouwing van de besluitvorming wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-01-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in het MER de bestaande situatie en autonome ontwikkeling goed te beschrijven en aan te geven welke ontwikkelingen zoals aangegeven in de Structuurvisie Stadshavens Rotterdam (zie projectnummer 2251) in de bestemmingsplanperiode worden voorzien.

Qua effectbeschrijving dient het accent te liggen op lucht, geluid en externe veiligheid en daarnaast op het toetsen aan de duurzaamheidsdoelen die in de Structuurvisie staan.

De m.e.r.-procedure is beëindigd omdat met een beheersverordening voor het gebied kon worden volstaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 17 sep 2019