2587. Natuurontwikkeling Moerputten - Vlijmens Ven

Het Waterschap Aa en Maas wil de natuur in het gebied Moerputten / Vlijmens Ven ontwikkelen waarvoor ontgronding nodig is. Voor de besluiten in het kader van de Waterwet en de ontgrondingsvergunning wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-03-2012 Aankondiging start procedure
19-03-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
03-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-01-2013 Kennisgeving MER
10-01-2013 Ter inzage legging MER
06-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft een goed beeld van de na te streven natuurdoelen. De effecten van de onderzochte alternatieven/varianten zijn helder beschreven. De Commissie doet nog enkele aanbevelingen om de robuustheid van de te ontwikkelen natuur en de positieve effecten van de natuurontwikkeling op de landschappelijke kwaliteit nog meer expliciet te maken.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER achtergrond en doelen van het natuurontwikkelingsproject te beschrijven. De Commissie vraagt de afwegingen tussen hydrologische maatregelen en afgraven en/of uitmijnen inzichtelijk te maken.


De Commissie vraagt in het MER de achtergrond en de doelen van het het natuurontwikkelingsproject te beschrijven. De Commissie vraagt de afwegingen tussen hydrologische maatregelen en afgraven en/of uitmijnen inzichtelijk te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Robbert de Vries
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018