2577. Kabeltrac├ę(s) Gemini windparken tot aan de Eemshaven

Om het offshore windpark Gemini te verbinden met de Eemshaven zijn kabelverbindingen nodig. Voor het deel in gemeentelijk bestemd gebied wordt een rijksinpassingsplan opgesteld en zijn vergunningen nodig. Voor de besluitvorming wordt een m.e.r. –procedure doorlopen. Parallel aan de m.e.r.-procedure wordt een afwegingskader opgesteld voor de inpassing van kabels en leidingen in het Waddengebied. Hiervoor wordt een milieueffectenstudie (MES) uitgevoerd (project 2576).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-11-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-11-2011 Aankondiging start procedure
24-11-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-02-2013 Kennisgeving MER
15-02-2013 Ter inzage legging MER
15-04-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
22-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De Commissie miste in eerste instantie milieu-informatie in het MER. Het ging om informatie over:

  • De mogelijke effecten op natuur.
  • De morfologische stabiliteit van gebieden in de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Hierdoor waren de benodigde diepteligging van de kabel en daarmee samenhangende milieu- en natuureffecten onduidelijk.

De aanvulling bevat deze informatie wel. Hiermee is voldoende milieu-informatie beschikbaar.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Godfried van Moorsel
ir. Robert Walter

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Typhoon Offshore

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D24.1/2 2011: hoogspanningsleiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018