2568. Aanpassen Centrale E.on Galileïstraat Rotterdam

E.on Benelux wil haar huidige gasgestookte elektriciteitscentrale aan de Galileïstraat in Rotterdam in 2014 vervangen door installatie van maximaal 12 nieuwe hulpketels met een vermogen van in totaal 300 Mw. De hulpketels worden geplaatst voor de levering van warmte aan de stadsverwarming. De provincie Zuid-Holland moet besluiten over een revisievergunning . Voor de besluitvorming over deze vergunning stelt E.on een MER op.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-07-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-09-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-04-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het MER getoetst. Zij is van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de vergunningverlening.

Het MER is helder gestructureerd, motiveert het voornemen op duidelijke wijze en behandelt de belangrijkste effecten van de installatie inzichtelijk. Hoewel warmtekrachtkoppeling milieutechnisch gunstiger is, is de keuze voor hulpketels vanuit de inzet als opvang van de piekvraag goed toegelicht.

Een belangrijk achtergrondgegeven is dat de gemeente Rotterdam op termijn een transformatie voorziet in de Stadshavens. Daarbij moet het gebied Merwe- Vierhavens een gebied worden met een menging van wonen en werken. Bij de vergunningverlening is dat nog een punt van aandacht.Reikwijdte en detailniveau
In haar advies van september 2011 over de reikwijdte en het detailniveau van het MER vraagt de Commissie speciale aandacht voor de volgende onderwerpen:
  • Een motivering van de activiteit tegen de achtergrond van de BREF-vereisten
  • De effecten van het voornemen ten opzichte van de huidige situatie én de autonome situatie in 2014
  • De  positieve en negatieve effecten op de omgeving aan de hand van effecten op geluid, lucht en veiligheid. Ga daarbij expliciet in op de situatie waarbij in de directe nabijheid woningbouw en stedelijke economie wordt gerealiseerd conform de Structuurvisie Stadshavens
  • Geef het energetisch rendement


 

Toetsing

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het MER getoetstZij is van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de vergunningverlening.

 

Het MER is helder gestructureerd, motiveert het voornemen op duidelijke wijze en behandelt de belangrijkste effecten van de installatie inzichtelijk. Hoewel warmtekrachtkoppeling milieutechnisch gunstiger is, is de keuze voor hulpketels vanuit de inzet als opvang van de piekvraag goed toegelicht.

Een belangrijk achtergrondgegeven is dat de gemeente Rotterdam op termijn een transformatie voorziet in de Stadshavens. Daarbij moet het gebied Merwe- Vierhavens een gebied worden met een menging van wonen en werken. Bij de vergunningverlening is dat nog een punt van aandacht.

 

Reikwijdte en detailniveau
In haar advies van september 2011 over de reikwijdte en het detailniveau van het MER vraagt de Commissie speciale aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Een motivering van de activiteit tegen de achtergrond van de BREF-vereisten
  • De effecten van het voornemen ten opzichte van de huidige situatie én de autonome situatie in 2014
  • De  positieve en negatieve effecten op de omgeving aan de hand van effecten op geluid, lucht en veiligheid. Ga daarbij expliciet in op de situatie waarbij in de directe nabijheid woningbouw en stedelijke economie wordt gerealiseerd conform de Structuurvisie Stadshavens
  • Geef het energetisch rendement

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
E.ON Benelux

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 2011: verbrandingsinstallatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018