256. Afvalverwerkingslocatie Ramelerveld, gem. Raalte

De procedure ligt in het verlengde van een locatiekeuzeonderzoek, waarvoor eveneens m.e.r. is toegepast1. Daarbij ging het om de uitwerking van vijf voorkeurslocaties. Uiteindelijk is hieruit de locatie Ramelerveld gekozen.  Het voornemen betreft de inrichting van een afvalverwerkingslocatie in de gemeente Raalte, waar onverbrandbare en niet te hergebruiken afvalstoffen zullen worden verwerkt. De locatie zal worden gebruikt voor de afvalstromen van de elf gemeenten van het samenwerkingsgebied. Uitgegaan wordt van een afvalaanbod van ca. 130.000 ton/ jaar op een totale oppervlakte van 30 ha.   1 Zie project 117.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-10-1989 Datum kennisgeving
26-10-1989 Ter inzage legging van de informatie
22-12-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-04-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-05-1992 Kennisgeving MER
07-05-1992 Ter inzage legging MER
10-07-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de vastgestelde richtlijnen werd niet duidelijk aangegeven welk afvalaanbod wordt verwacht en welk acceptatiebeleid werd voorgestaan: "verwerking van verschillende soorten afval op grond van IBC-criteria". Als onderdeel van het meest milieuvriendelijke alternatief wordt de inrichting van de stortplaats als polder onderzocht. 

In haar toetsingsadvies en de aanbiedingsbrief oordeelt de Commissie dat het MER voldoende informatie geeft over de voorgenomen activiteit, die volgens het meest milieuvriendelijke alternatief wordt uitgevoerd. De risico's voor bodem- en grondwater zijn verwaarloosbaar.

Voor overige alternatieven geeft het MER onvoldoende informatie op het onderdeel van de milieurisico's (beschrijving en onderbouwing van faalscenario's bij calamiteiten).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Boonzaaijer
ir. Wil van Duijvenbooden
van Meel
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gewest Middel-IJssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
zuiveringschap West-Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007