2556. Aanpassing N207 Alphen aan den Rijn - Leimuiderbrug

De provincie Zuid-Holland wil de verkeersdoorstroming op de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leidsevaart verbeteren. De aanleg van een busbaan en verbreding naar 2x2 rijbanen worden als kansrijke oplossingen gezien. Voor de verbreding is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-01-2012 Aankondiging start procedure
02-01-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
13-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-11-2012 Ter inzage legging MER
04-02-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het MER blijkt dat de milieugevolgen van de onderzochte oplossingsrichtingen en alternatieven beperkt zijn en dat de doelstellingen bereikt worden. De Commissie adviseert de robuustheid van het voornemen te onderbouwen door met aan te tonen dat hoge kruispuntbelastingen de verbeteringen niet teniet zullen doen en de verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de reistijd per bus te verbeteren te presenteren.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER de doelstelling te baseren op een analyse van de aard, omvang en oorzaak van de problemen met betrekking tot de bereikbaarheid, de verkeersafwikkeling, en –veiligheid en de leefbaarheid. Vervolgens vraagt de Commissie het alternatief,  de varianten en scenario’s op basis van de doelstelling (verkeersaspecten) en de effecten op geluid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, landschap en natuur te vergelijken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
ing. Johan Janse
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Kaag en Braassem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.1 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018