2549. Ontgronding in het kader van Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn

Vos Zand en Grind b.v. is voornemens nabij Ellertshaar een ontgronding in het gebied Poelkampen te realiseren als uitbreiding op de huidige zandwinning. De projectlocatie heeft een bruto oppervlak van circa 83 ha.. De gemeente Borger-Odoorn wil de ontgronding via de aanpassing van het bestemmingsplan inpassen in de plannen voor gebiedsontwikkeling. De Commissie adviseert de volgende punten in het MER uit te werken: onderbouwing van de locatiekeuze op regionaal niveau; de kansen voor gebiedsontwikkeling; effecten op geohdydrologie en de ligging van de plas; effecten op natuur.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-06-2011 Aankondiging start procedure
16-06-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-09-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-01-2013 Kennisgeving MER
16-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-01-2013 Ter inzage legging MER
14-03-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
09-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER

Vos Zand en Grind b.v. wil in het gebied Poelkampen (gemeente Borger-Odoorn) een ontgronding voor zandwinning te realiseren. Hier moet het bestemmingsplan voor worden gewijzigd van en moet een vergunning Ontgrondingenwet worden afgeven.

Voor de besluitvorming over de bestemmingsplanwijzing en de vergunningverlening wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

De Commissie heeft op 9 april 2013 een aanvulling op het MER ontvangen en betrokken bij de toetsing van het MER. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie bevatten voor de besluitvorming.

De aanvulling gaat in op de gebiedsontwikkelingsdoelen voor natuur en recreatie en beschrijft hoe deze concreet worden gemaakt tijdens fase 1 van de zandwinning en na afronding van fase 1 in het geval fase 2 niet doorgaat.

De aanvulling gaat in op de door de Commissie geconstateerde tekortkoming, maar de Commissie constateert dat (nog) niet optimaal invulling wordt gegeven aan de gebiedsontwikkeling. Bij het doorgaan van fase 2 zal namelijk pas na 20 tot 30 jaar sprake zijn van integrale gebiedsontwikkeling. De Commissie adviseert daarom om alle mogelijke gebiedsontwikkelingsmaatregelen voor fase 1 te betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan en de vergunning.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Harry Boukes
ing. Bart van Pagée

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vos Zand en Grind b.v.

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe
Gemeente Borger-Odoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018