2544. Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum

De Tergooiziekenhuizen, MEREM behandelcentra, Hugenholz Property Group en Goois Natuur Reservaat willen in het gebied Monnikenberg in Hilversum een zorgpark en landgoed realiseren. Het programma bestaat uit: ca. 136.000 m2 vloeroppervlak voor zorg en zorggerelateerde functies een gebouwde parkeervoorziening voor 1500 parkeerplaatsen (ca. 44.000 m2 vloeroppervlak) ca. 700 woningen, waarvan 300 zorgwoningen. Daarnaast wordt de recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het landgoed vergroot. Hoewel de omvang van het project niet de drempelwaarde voor een 'stedelijk project' (cat. D11.2) overschrijdt, moet vanwege de ligging van het plangebied wel een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Het bestemmingsplan kent daarom een m.e.r.-plicht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-05-2011 Aankondiging start procedure
20-05-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-05-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-07-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
30-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-01-2013 Kennisgeving MER
01-02-2013 Ter inzage legging MER
11-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het MER blijkt dat er een zorgvuldig proces aan het ontwerp vooraf is gegaan. De gemaakte keuzen zijn duidelijk beschreven in het MER en het is duidelijk hoe de in het kader van de m.e.r.-procedure verzamelde milieu-informatie een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het voorkeursalternatief.
Bij de toetsing bleek echter dat de verkeersprognoses voor de A27, die gebruikt waren als basis voor het geluidsonderzoek, niet de meest recente cijfers waren.
Tijdens de toetsing heeft de initiatiefnemer nieuwe informatie aangeleverd. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting in het plangebied ondanks hoger uitvallende (meer recente) verkeersprognoses waarschijnlijk niet significant hoger zal uitvallen dan volgens het in procedure gebrachte bestemmingsplan en MER het geval was. Op basis hiervan is de Commissie van oordeel dat er voldoende informatie is voor besluitvorming over het bestemmingsplan.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jos Cuijpers
drs. Henk Nijenhuis
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tergooiziekenhuizen

Bevoegd gezag
Gemeente Hilversum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018