2542. Vleesvarkenshouderij Lavi B.V. te Dorst, gemeente Oosterhout

Lavi BV is voornemens haar huidige varkenshouderij aan de Steenovensebaan 28 te Dorst te slopen, te herbouwen en uit te breiden. Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout een omgevingsvergunning milieu aangevraagd. Voor de besluitvorming over deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-05-2011 Kennisgeving MER
05-05-2011 Ter inzage legging MER
09-08-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen. De tekortkomingen betreffen:

  • de referentiesituatie;
  • de emissies van ammoniak en fijnstof;
  • de cumulatieve geurbelasting;
  • een flora- en faunaonderzoek;
  • de geluidsbelasting voor de omgeving.

Door het ontbreken van informatie over bovenstaande punten zijn niet alle milieueffecten voldoende inzichtelijk gemaakt en alternatieven niet goed vergelijkbaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lavi BV

Bevoegd gezag
Gemeente Oosterhout

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.2 Vrijwillig toetsingsadvies
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018