2522. Structuurvisie FlorijnAs

De gemeente Assen heeft het voornemen om een bestaande noord-zuidroute door de stad op te waarderen om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en ruimtelijke ontwikkelingen langs de route mogelijk te maken. Om te kunnen besluiten over de realisatie van deze ontwikkelingen zijn een structuurvisie en een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-02-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-02-2011 Aankondiging start procedure
25-02-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
26-04-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
29-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-06-2011 Kennisgeving MER
30-06-2011 Ter inzage legging MER
29-08-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de vormgeving en inrichting van de weg en de consequenties van deze aanpassingen voor het stedelijk netwerk van verbindingen in beeld te brengen. Verder moet het MER de samenhang tussen de geplande ruimtelijke ontwikkelingen beschrijven, de (milieu-) randvoorwaarden die voor die ontwikkelingen gelden, de onzekerheden in de uitvoering en de mogelijkheden voor fasering. Tenslotte moeten ook de (cumulatieve) effecten op de leefbaarheid zichtbaar gemaakt worden die het gevolg zijn van wijzigingen in verkeerspatronen.

Toetsing
Het MER geeft een goed overzicht van de voorgeschiedenis en stand van zaken voor zeven zeer uiteenlopende projecten die in en om Assen in uitvoering zijn of worden voorbereid. Het biedt voor bijna alle aspecten inzicht in de gevolgen voor het milieu en de natuur, in de randvoorwaarden waarmee bij de uitwerking van de projecten rekening moet worden gehouden, en in het nog uit te voeren, verdiepende onderzoek. Zowel de gevolgen van de individuele projecten als de cumulatieve effecten worden geordend in kaart gebracht.

De Commissie is echter van oordeel dat de gevolgen van de emissies van verzurende en vermestende stoffen voor de natuur onjuist zijn ge├»nterpreteerd. Ze onderschrijft niet de conclusie dat voor de omliggende Natura 2000-gebieden significant negatieve gevolgen door stikstof afkomstig van de geplande projecten zijn uit te sluiten. Ze adviseert om de emissie- en depositiegegevens per project te specificeren en om bij het besluit over de structuurvisie aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de stikstofemissies of de gevolgen ervan terug te dringen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
drs. Yvonne van Manen
ing. Peter van Wijlick

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Assen

Bevoegd gezag
Gemeente Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018