2503. Kustversterking Noorderstrand bij Renesse

Het Waterschap Scheldestromen wil de primaire waterkering bij het Noorderstrand versterken zodat deze 50 jaar voldoet aan de geldende normen, rekening houdend met de huidige inzichten in de effecten van zeespiegelrijzing. Het dagelijks bestuur van het Waterschap is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het daarvoor benodigde projectplan. Het Noorderstrand is gelegen aan de noordkust van het Zeeuwse eiland Schouwen en bevindt zich ten oosten van Renesse (gemeente Schouwen-Duiveland) en ten westen van de Brouwersdam. Dit strand is voorzien van een smalle duinstrook, die onder beheer valt van het Waterschap Scheldestromen. Het natuurgebied in het plangebied (de Zoeten en Zouten Haard) is in beheer bij en in eigendom van Staatsbosbeheer. Omdat de kustversterking een lengte heeft van minder dan 5 km is geen sprake van een directe m.e.r.-plicht. Mede gezien het feit dat het project is gelegen in de Natura 2000-gebieden 'Voordelta' en 'Kop van Schouwen' (en een passende beoordeling wordt opgesteld), heeft het Waterschap besloten om een m.e.r.-procedure te doorlopen. Er is voor gekozen om een gecombineerde plan/project-MER op te stellen en daarbij de procedure voor project-m.e.r. te doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-01-2011 Aankondiging start procedure
12-01-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-01-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-04-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
26-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-05-2011 Kennisgeving MER
26-05-2011 Ter inzage legging MER
03-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Voorlopig toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
02-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-03-2012 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie voor de m.e.r. signaleert bij toetsing van het MER enkele tekortkomingen, die zij essentieel vindt voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het gaat daarbij om: 

  • gebrek aan inzicht in de autonome ontwikkeling, waardoor een onderbouwing van de noodzaak voor het voornemen vanuit veiligheid onvoldoende kan worden gegeven en de volgende alternatieven onvoldoende op relevantie kunnen worden beoordeeld:
    • een nulplus-alternatief (waarin met gerichte beheermaatregelen ontwikkelingen in de bank- en slenkmorfologie van het strand die voor de hoogwaterveiligheid ongewenst zijn, tijdig en doeltreffend kunnen worden gekeerd); 
    • variant 1b (zeewaartse oplossing, duinverzwaring + suppletie strand);
  • de beschrijving van de compenserende maatregelen voor de natuur in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Flora- en faunawetgeving.

Aanvullende toetsing

Naar aanleiding van het toetsingsadvies heeft het bevoegd gezag aanvullend onderzoek naar de autonome ontwikkeling laten verrichten. Daarnaast is aanvullende natuurinformatie beschikbaar gekomen. Deze aanvulling op het MER heeft de Commissie ook getoetst.

Volgens de Commissie is daarmee de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig. Daarbij plaatst de Commissie wel de kanttekening dat de suppletiebehoefte voor de zeewaartse varianten op de langere termijn niet realistisch is ingeschat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Johan van der Gun
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Scheldestromen

Bevoegd gezag
Waterschap Scheldestromen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r.
D12.2 tot 1-4-2011: Kustverdedigingswerken: aanleg, wijziging of uitbreiding (m.u.v. onderhoud of herstel)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018