250. Grootschalige mestverwerkingsinrichting Promest te Helmond

Promest heeft het voornemen haar verwerkingscapaciteit voor mestvarkensdrijfmest uit te breiden tot circa 500.000 ton per jaar. Momenteel vindt mestverwerking plaats in een proefinstallatie met een capaciteit van circa 100.000 ton per jaar. De proefinstallatie is gevestigd op het bedrijventerrein Zuidoost-Brabant.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-09-1989 Datum kennisgeving
01-09-1989 Ter inzage legging van de informatie
31-10-1989 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
31-10-1989 Advies uitgebracht
09-11-1990 Datum kennisgeving
09-11-1990 Ter inzage legging van de informatie
Toetsing a
10-01-1992 Kennisgeving MER
10-01-1992 Ter inzage legging MER
Toetsing b
10-03-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-1992 Kennisgeving MER
20-03-1992 Ter inzage legging MER
28-04-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In 1990 is de m.e.r.-procedure voor Promest opnieuw gestart, als gevolg van de vernietiging, door een uitspraak van de Raad van State, van de verleende Hinderwetvergunning1 voor de proefinstallatie en vanwege een bijstelling van de opschalingsplannen van 500.000 naar 600.000 ton.

De Commissie heeft te kennen gegeven dat de bijstelling van de opschaling en de inspraakreacties geen aanleiding geven tot het uitbrengen van een aanvullend advies.

Naar aanleiding van de bespreking van een eerste concept van het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. met vertegenwoordigers van bevoegd gezag en initiatiefnemer is besloten tot het opstellen van een aanvulling op het MER. Naar het oordeel van de Commissie schoot het MER met name ten aanzien van de beschrijving van de luchtemissies tekort. De aanvulling is tezamen met het MER voor eenieder ter inzage gelegd. De Commissie heeft ook de inspraak op de aanvulling bij haar advies kunnen betrekken. Het MER en de aanvulling biedt naar de mening van de Commissie voldoende informatie voor de besluitvorming over de vergunningverlening. Uit de aanvulling wordt duidelijk dat er nog veel leemten in kennis bestaan ten aanzien van de emissies. Emissiemetingen zouden naar het oordeel van de Commissie dan ook een belangrijk onderdeel van het evaluatieprogramma moeten zijn.

 

1 Ten tijde van het verlenen van de Hinderwetvergunning door de gemeente Helmond, was niet meer de Hinderwet, maar de Afvalstoffenwet van toepassing op de onderhavige inrichting. Er dient daarom voor de proefinstallatie alsnog een Afvalstoffenwetvergunning te worden aangevraagd bij GS van Noord-Brabant.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ing. Albert Dragt
prof. mr. Gilhuis
ir. Nijhof
dr. ir. Smilde
prof. dr. ir. Vogels
ing. van Voorneburg

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Promest B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Waterschap de Aa

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 03 jun 2010