2485. Zomerbedverlaging Beneden IJssel

Zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel tussen Zwolle en het Ketelmeer is in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB) opgenomen als één van de maatregelen voor Hoogwaterveiligheid voor de korte termijn (realisatie voor 2015). Bij de zomerbedverlaging komt een grote hoeveelheid grond vrij. Deze kan gedeeltelijk worden gebruikt in andere projecten. Voor de delfstoffenwinning vraagt de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier een Ontgrondingenvergunning aan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-10-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
28-10-2010 Aankondiging start procedure
28-10-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-12-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau 2010
Reikwijdte en detailniveau 2
15-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-03-2012 Aankondiging start procedure
22-03-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-05-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau 2012
Toetsing
05-06-2013 Kennisgeving MER
06-06-2013 Ter inzage legging MER
07-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de PKB uit 2007 is de samenhang met het project IJsseldelta-Zuid. Uit de onderzoeken die in het kader van de m.e.r. zijn uitgevoerd blijkt dat de milieugevolgen van de PKB oplossing voor met name de drinkwaterwinning bij Zwolle zodanig zijn dat voor een alternatieve uitwerking is gekozen. Omdat de alternatieve uitwerking voor de zomerbedverlaging niet zelfstandig aan de taakstelling kan voldoen, heeft de minister op 24 mei 2013 besloten om beide projecten in samenhang uit te voeren om op korte termijn te voldoen aan de eisen voor hoogwaterveiligheid.


Advies reikwijdte en detailniveau
Een belangrijk aandachtspunt voor de m.e.r. zijn de gevolgen op de grondwaterstanden. Als gevolg van de zomerbedverlaging zijn bij hoogwater binnendijks hogere grondwaterstanden en extra kwel (vernatting) te verwachten, terwijl er bij lage rivierafvoeren sprake zal zijn van een lagere grondwaterstand en verdroging. Deze veranderingen in grondwaterstanden kunnen onder andere grote effecten hebben op de Stroomdalgraslanden en Ooibossen in Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.
De uitvoering van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel wordt gecombineerd met het project IJsseldelta Zuid (projecten 1929 en 2113).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
dr. Henk Everts
ir. Johan van der Gun
ing. Dick Hamhuis

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

Bevoegd gezag
Inspectie Leefomgeving en Transport
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018