2476. Structuurvisie Maasdriel

De gemeente Maasdriel heeft het voornemen om een nieuwe, grondgebieddekkende structuurvisie op te stellen. Met deze visie wordt de verankering gerealiseerd van: nieuw beleid zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Wro, het streekplan 2005 en de gemeentelijke ontwikkelingsvisie uit 2008; de planvorming en –uitvoering die sinds de vorige structuurvisie heeft plaatsgevonden. Omdat in de structuurvisie ontwikkelingen zijn opgenomen die mogelijk MER(beoordelings)plichtig zijn, wordt een PlanMER opgesteld. Het betreft de herinrichting van landelijk gebied, de aanleg van bedrijventerrein, een golfbaan en een rondweg, de bouw van woningen en de wijziging en uitbreiding van glastuinbouwgebied.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-08-2010 Adviesaanvraag
18-08-2010 Datum kennisgeving
18-08-2010 Ter inzage legging van de informatie
21-10-2010 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-04-2011 Kennisgeving MER
07-04-2011 Ter inzage legging MER
06-06-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de doelen van de verschillende programmaonderdelen en de hiërarchie van deze doelen te beschrijven. Verder vraagt ze om aan te geven welke scenario’s voor de realisatie van de ruimtelijke ontwikkelingen worden gehanteerd en hoe die tot stand zijn gekomen. Tenslotte geeft ze aan dat het nodig is om de cumulatieve milieueffecten van alle programmaonderdelen in kaart te brengen.

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat het MER de informatie bevat waarmee de gemeenteraad van Maasdriel een besluit kan nemen over de structuurvisie, waarin het milieubelang volwaardig is meegewogen. Het MER is niet benut als ontwerpinstrument, maar vooral als middel om te bepalen welke aspecten bij het uitwerken van bestemmingsplannen of concrete projecten nader onderzoek vragen. Voor deze uitwerkingen biedt het een helder kader.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Roeland van Kerkhoff
dr. Hans de Mars
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maasdriel

Bevoegd gezag
Gemeente Maasdriel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018