2469. Ruimte voor de Rivier Dijkverlegging Cortenoever en Dijkverlegging Voorsterklei

De Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier gaat voor het uiterlijk in 2015 bereiken van de vereiste hoogwaterbescherming in de omgeving Zutphen uit van twee dijkverleggingen: Cortenoever en Voorsterklei. De hoogwatermaatregelen worden vastgelegd in bestemmingsplannen en een ontgrondingenvergunning. Er is een gecombineerd plan/project MER opgesteld voor deze besluiten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-08-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-08-2010 Aankondiging start procedure
26-08-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-10-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
28-11-2012 Kennisgeving MER
29-11-2012 Ter inzage legging MER
08-02-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Toetsing aanvulling op het MER
13-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-03-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling MER
In de aanvulling is op een heldere wijze inzichtelijk gemaakt dat de mogelijkheden voor het realiseren van extra beheerruimte nauwelijks aanwezig zijn. Verder maakt de aanvulling duidelijk dat voor het voorkómen van gevolgen op de grondwaterstanden onder verschillende omstandigheden, en daarmee op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel, het van essentieel belang is dat de waterpeilen niet worden gewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.

Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde bij toetsing van het MER een tweetal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming:
  • Een beschrijving van de mogelijkheden voor het realiseren van meer beheerruimte en de gevolgen daarvan voor met name landbouw, natuur en landschap.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel als gevolg van verandering van de waterhuishouding bij lage en meer gemiddelde rivierafvoeren en veranderingen in de dynamiek van het rivierwatersysteem.

De twee dijkverleggingen en de nevengeul bij Zutphen zijn onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling IJsselsprong. Hierover heeft de Commissie  eerder geadviseerd (Project 2072). De m.e.r.-procedure waar de notitie reikwijdte en detailniveau voor bedoeld is, gaat echter alléén over de twee dijkverleggingen en niet over de integrale gebiedsontwikkeling IJsselsprong.
Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Henk Everts
ir. Johan van der Gun
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Vallei en Veluwe

Bevoegd gezag
Gemeente Zutphen
Gemeente Brummen
Gemeente Voorst
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018