2466. Vergistingsinstallatie Dijkstra&Witteveen te Warffum

Dijkstra en Witteveen willen een covergistingsinstallatie realiseren met een jaardoorzet van 60 kton op het terrein van het aardappelverwerkende bedrijf Aviko/Rixona te Warffum. De installatie zal biogas produceren uit o.a. dierlijke mest en reststromen van Aviko/Rixona en het gas leveren aan de aardappelverwerker. Een MER moet de besluitvorming over de inpassing en de vergunning van het voornemen ondersteunen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-08-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-08-2010 Aankondiging start procedure
30-08-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-10-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-08-2011 Kennisgeving MER
22-08-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
22-02-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
De aanvulling beschrijft het proces in meer detail. Daaruit blijkt dat de emissies van geur en van diverse procesgerelateerde stoffen en de emissies van geluid, met mitigerende maatregelen, relatief beperkt blijft. De Commissie vraagt in het vervolgproces aan te geven welke in het MER en de aanvulling beschreven maatregelen worden gekozen om deze emissies verder terug te dringen of de risico’s op emissies te beperken.

 

Toetsingsadvies
Het MER vormt wel een voldoende basis voor een besluit over het bestemmingsplan maar voor de omgevingsvergunning geeft het MER onvoldoende informatie over het vergistingsproces. Hierdoor is het moeilijk te achterhalen wat de emissiebronnen zijn waarop de beschreven emissies naar de lucht en geluidniveaus zijn gebaseerd.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de relatie tussen de vergistingsinstallatie en Rixona te beschrijven en om aan te geven wat dit betekent voor de wijze waarop de milieugevolgen in kaart moeten worden gebracht. Daarnaast moeten de massa- en energiebalansen van de uitvoeringsalternatieven worden beschreven, de gevolgen van het initiatief voor het woon- en leefmilieu en voor de natuur, en de mogelijke maatregelen om deze gevolgen in te perken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mts. Dijkstra
Mts. Witteveen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen
Gemeente Eemsmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018