2446. Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

De gemeente Bergen en Kampergeul BV willen de recreactieve infrastructuur rondom het Leukermeer versterken. Daarnaast wordt een watersportgebied gerealiseerd dat grenst aan de geplande hoogwatergeul langs de Maas en dat bijdraagt aan het vergroten van de waterbergingscapaciteit. Voor het plangebied is een structuurvisie opgesteld. De Commissie is van oordeel dat het opgestelde plan-MER voldoende informatie bevat voor de gemeenteraad om een besluit te nemen over de structuurvisie. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
31-05-2010 Adviesaanvraag
03-06-2010 Kennisgeving startnotitie
03-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
18-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-08-2011 Kennisgeving MER
11-08-2011 Ter inzage legging MER
11-10-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het plan-MER is opgesteld in lijn met alle aanbevelingen uit het R&D-advies van de Commissie. Ze is dan ook van oordeel dat het plan-MER de informatie bevat waarmee de gemeenteraad van Bergen een besluit kan nemen over de structuurvisie, waarin het milieubelang volwaardig is meegewogen. Verder zijn in het advies aanbevelingen opgenomen over het project-MER dat bij de uitwerking van het project moet worden opgesteld. Meer bijzonderheden hierover vindt u onder project nummer 2579.

Reikwijdte en detailniveau
In haar R&D-advies vroeg de Commissie om onder meer de effecten op de grondwaterstanden in het MER te beschrijven en om aan te geven of significante gevolgen op het Natura 2000-gebied 'Maasduinen' kunnen optreden. In dat geval moet een passende beoordeling onderdeel zijn van het MER. Ook moest het MER een beeld schetsen van de hinder tijdens de realisatie van de geulen en door de blijvende toename van recreatieve en daaraan verbonden bedrijfsmatige activiteiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Arie Biesheuvel
drs. Sjef Jansen
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kampergeul BV
Gemeente Bergen (LB)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018