2445. Traverse Dieren

De provincie Gelderland wil de verkeersproblemen in de kern van Dieren verminderen door een reconstructie van de N348/N786 door Dieren. Dit project ‘Traverse Dieren’ behelst de reconstructie van de N348 tussen Ellecom en Spankeren, ten zuiden van de spoorlijn Arnhem-Zutphen. Voor het besluit over het inpassingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
04-06-2010 Adviesaanvraag
07-06-2010 Datum kennisgeving
07-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
24-08-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
03-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-07-2012 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
19-12-2012 Kennisgeving MER
20-12-2012 Ter inzage legging MER
07-03-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
29-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-05-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De Commissie concludeert dat negatieve gevolgen door een toename van stikstofdepositie op kwetsbare natuur in de omgeving van de Traverse Dieren niet uit te sluiten zijn. Er blijft een zeer geringe toename in een overbelaste situatie. De Commissie adviseert in meer detail te onderbouwen waarom er desondanks geen gevolgen op instandhoudingsdoelen te verwachten zijn en aan te geven of er eventueel extra mitigerende maatregelen getroffen moeten worden.

 

 

Tussentijds toetsingsadvies
In haar tussentijds toetsingsadvies concludeert de Commissie dat het concept MER nog onvoldoende inzicht geeft in de:

 

 

  • Locaties en omvang van de problemen en een vertaling van deze problemen naar (zo veel mogelijk) meetbare doelen.
  • Beoordeling van de alternatieven op het thema verkeer.
  • Afweging van maatregelen om geluidhinder door wegverkeer terug te dringen.
  • Effecten van mitigerende maatregelen om overschrijdingen van de wettelijke normen voor luchtkwaliteit bij de tunnelmonden terug te dringen of te voorkomen.
  • Effecten op het Natura 2000 gebied Landgoederen Brummen
  • Mogelijk noodzakelijke maatregelen om een toename van stikstofdeposite in Natura 2000-gebieden De Veluwe en Uiterwaarden IJssel tegen te gaan.
  • Toetsing van de effecten van de alternatieven aan de beleidsmatige/provinciale eisen voor de ecologische hoofdstructuur en beschermde soorten.
  • De Commissie adviseert deze punten in een het definitieve MER nader uit te werken.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER een goede analyse van de verkeersgerelateerde problemen te maken en die te vertalen naar de doelstelling voor de Traverse Dieren. Daarnaast moet het MER een vergelijking van de alternatieven op doelbereik en milieueffecten bevatten.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Robert van Bommel
ing. Peter Kroeze
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018