2444. Kustwerk Nieuwvliet, gemeente Sluis

Roompot Recreatie Beheer wil samen met Bouwfonds Arcus Kustwerk een kwaliteitsverbetering en uitbreiding realiseren van de campings De Pannenschuur, Hof ter Willigen en de Boshoeve (allen in de gemeente Sluis). De uitbreiding bedraagt 33,4 ha (van 26,3 ha naar 59,7 ha) en het aantal verblijfsrecreatieve eenheden neemt toe van 1.100 naar 1.200, waarbij 350 bestaande stacaravans worden vervangen door 350 recreatiewoningen. Om dit voornemen mogelijk te maken zal de gemeente Sluis het bestemmingsplan wijzigen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-06-2010 Adviesaanvraag
03-06-2010 Datum kennisgeving
03-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
30-09-2010 Advies uitgebracht
Advies voor reikwijdte en detailniveau
Toetsing
29-05-2013 Kennisgeving MER
30-05-2013 Ter inzage legging MER
30-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De milieu-informatie is grotendeels aanwezig is in het MER, maar lastig navolgbaar. Alleen door combinatie van het MER met de bijbehorende bijlagen en het ontwerpbestemmingsplan is een compleet beeld te krijgen van het voornemen en de milieugevolgen. Het MER zelf is compact en heeft het karakter van een samenvatting.
Daarnaast signaleert de Commissie bij toetsing van het MER een tekortkoming. Er is onvoldoende inzicht in de gevolgen van het (gewijzigde) voorkeursalternatief voor de instandhoudingsdoelstellingen voor broedvogels in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinge. Zij acht het opheffen van deze tekortkoming van essentieel belang voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Zij adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen alvorens een besluit te nemen over het bestemmingsplan.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • De effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura-2000 gebieden en op de Ecologische Hoofdstructuur.
  • De effecten op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, binnen het Nationaal Landschap.
  • De effecten op de waterhuishouding, zowel kwantitatief als kwalitatief.
  • Een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
ir. Kuindert van der Spek
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Rixt Kooistra

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Roompot Recreatiebeheer B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Sluis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018