2435. Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil een Structuurvisie Ruimtelijke Ordening vaststellen, waarin het beleid tot 2025 (met een doorkijk tot 2040) staat. De Structuurvisie is een strategisch plan voor de fysieke leefomgeving. Ter onderbouwing van de besluitvorming wordt de procedure van milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) gevolgd, omdat de Structuurvisie kaderstellende uitspraken bevat over m.e.r.-plichtige activiteiten en omdat een passende beoordeling nodig is.

Procedure en adviezen

Toetsing PlanMER
22-03-2010 Kennisgeving MER
22-03-2010 Ter inzage legging MER
04-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft geen advies uitgebracht over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport (MER). Wel heeft zij bij de toetsing kennis genomen van de notitie reikwijdte en detailniveau die de provincie heeft opgesteld.

Toetsing
Het MER richt zich alleen op een vijftal nieuwe beleidslijnen in de Structuurvisie. De Commissie gaf in haar toetsingsadvies aan dat het MER daarover de juiste informatie verschaft. Daarnaast signaleerde de Commissie dat het MER wel vrij beperkt was ingestoken. De recente discussie over intensieve veehouderij (maart 2010) kwam in de Structuurvisie en het MER (februari 2010) dat aan de Commissie was voorgelegd, nog niet aan de orde. De Commissie gaf aan dat dat een eventuele aanvulling van de Structuurvisie op dat punt mogelijk zou moeten leiden tot een aanvulling op het MER. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Dick Hamhuis
drs. Sjef Jansen
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018