2428. Bestemmingsplan buitengebied Veghel

De gemeente Veghel herziet het bestemmingsplan voor het landelijk gebied. Hierin wordt onder andere de planologische ruimte voor intensieve veehouderijen vastgelegd. Ook zijn er mogelijk effecten op Natura 2000-gebieden. Daarom is voor de besluitvorming over het bestemmingsplan een plan-MER opgesteld. De Commissie constateert dat een representatieve samenvatting ontbreekt, net als informatie over maximale mogelijkheden en de gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
29-04-2010 Adviesaanvraag
06-05-2010 Datum kennisgeving
06-05-2010 Ter inzage legging van de informatie
01-07-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-02-2013 Kennisgeving MER
07-02-2013 Ter inzage legging MER
05-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert enkele tekortkomingen in de informatie:

  • De maximale mogelijkheden van het plan zijn niet volledig in beeld gebracht. Hierdoor worden effecten mogelijk onderschat.
  • Het voornemen en de in het MER beschreven alternatieven kunnen ten opzichte van de huidige feitelijke situatie allen leiden tot een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Uit de Natuurbeschermingswet 1998 volgt dat een plan alleen kan worden vastgesteld als vooraf zeker is dat de activiteiten die het plan mogelijk maakt de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet aantasten. Met de wijziging van artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet moet waarschijnlijk de vigerende plansituatie als referentie voor stikstof gehanteerd worden. Dit heeft consequenties voor het berekenen van stikstofeffecten.
  • Een representatieve samenvatting van het MER ontbreekt, mede doordat er twee verschillende milieueffectrapporten in omloop zijn.

Van 7 februari tot 20 maart 2013 lag een MER samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage (MER 1). Op 22 maart is een gewijzigd MER 2 (met een andere inhoud) ter toetsing naar de Commissie gestuurd. Op 4 april ontving zij ook MER 1. De Commissie heeft de informatie uit beide documenten meegenomen in de toetsing. De Commissie adviseert het MER en het gewijzigde MER alsnog samen ter inzage te leggen.

Wijziging art. 19kd Natuurbeschermingswet
Op 25 april 2013 is een wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Bij het opstellen van het MER kon hier nog geen rekening mee worden gehouden. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om in de besluitvorming rekening te houden met deze wetswijziging.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Chris Sueur
dr. Nico de Vries
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veghel

Bevoegd gezag
Gemeente Veghel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018