2413. Uraniumverrijking Urenco Nederland: capaciteitsuitbreiding van 4950 naar 6200 ton SW per jaar

URENCO Nederland B.V. heeft het voornemen om de productie van verrijkt uranium uit te breiden van 4.950 naar 6.200 ton Separative Work per jaar. Voor deze capaciteitsuitbreiding heeft URENCO een aanvraag tot wijziging van haar Kernenergiewetvergunning ingediend. Ter onderbouwing van deze aanvraag is een milieueffectrapport opgesteld. De Minister van EL&I treedt op als bevoegd gezag voor deze vergunningprocedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-03-2010 Adviesaanvraag
08-04-2010 Datum kennisgeving
08-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
31-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-02-2011 Kennisgeving MER
16-02-2011 Ter inzage legging MER
24-05-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie om die installaties en processen te beschrijven die verband houden met het stralingsniveau aan de terreingrens of met de emissies van radioactieve en niet-radioactieve stoffen (zoals fluorverbindingen). Ze vraagt ook om de gevolgen van de emissies en de externe straling in kaart te brengen. Zowel de normale bedrijfsvoering als storingen en ongevallen dienen aan de orde te komen. De gevolgen voor de omgeving van de uitbreiding van de verrijkingsfabriek en van de wijzigingen in de opslag moeten kwantitatief worden beschreven.

Toetsing

De initiatiefnemer heeft na overleg met de Commissie nadere informatie aangeleverd over onder andere de verbeterde energieprestatie van URENCO en over gerealiseerde en verwachte lozingen van radionucliden naar lucht en naar water. De Commissie is van oordeel dat  het MER samen met de aanvulling de essentiĆ«le informatie bevat om te kunnen besluiten over de wijziging van de Kew-vergunning, waarbij het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Kops
ir. Piet de Leege

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Urenco Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.5 tot 1-4-2011: Productie of verrijking splijtstoffen: uitbreiden of wijzigen inrichting, vergroting capaciteit >= 500 tSW per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018