2404. Inrichtingsplan De kleine Beerze

De Bestuurscommissie De Kleine Beerze wil een inrichtingsplan laten vaststellen en uitvoeren voor het gebied de Kleine Beerze, het beekdal begrensd tussen Vessem en Middelbeers. Doelstelling is het realiseren van een robuuste ecologische verbinding, met herstel van leefgebied voor plant- en diersoorten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-03-2010 Adviesaanvraag
08-03-2010 Datum kennisgeving
08-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
25-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

 

Advies Richtlijnen

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:
• inzicht in de ecologische samenhang van het inrichtingsplan met ‘structuurvisie de Levende Beerze’ ;
• een realistische inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur op basis van een beknopte landschapsecologische systeemvisie;
• de effecten van het voornemen op de Natura 2000-gebieden Kempenland-West en Kampina & Oisterwijkse vennen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Marjan Vervoort
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 19 dec 2012