2385. Uitbreiding agrarisch bedrijf Gebr. Smits Holding BV te Zevenhuizen, gemeente Zuidplas

Gebroeders Smits Holding BV zijn voornemens hun agrarisch bedrijf aan de Zuidelijke Dwarsweg 17 te Zevenhuizen uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-01-2010 Adviesaanvraag
25-01-2010 Datum kennisgeving
25-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
23-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r.-procedure is in oktober 2010 afgebroken doordat het voornemen gewijzigd is en daarme de m.e.r.-plicht is komen te vervallen.

Advies voor richtlijnen
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

•de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
•de bijdrage aan de lokale geurhinder;
•de fijn stofemissies.

Dit om aan te tonen, dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebroeders Smits Holding bv

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 05 nov 2018