2378. Pluim- en rundveehouderij Van Ravenhorst te Woudenberg

De heren Van Ravenhorst willen hun veehouderij in Woudenberg wijzigen en uitbreiden. In de nieuwe situatie worden in een reeds bestaande stal 34.000 legkippen gehouden. In een nog aan te passen stal worden 38.000 legkippen gehouden. En in een andere reeds bestaande stal worden 112 vleesstieren en 32 vleesstierkalveren gehouden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-01-2010 Adviesaanvraag
26-01-2010 Datum kennisgeving
26-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
11-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-06-2011 Kennisgeving MER
01-06-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
09-09-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-11-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

Het MER is goed leesbaar en de samenvatting bevat de belangrijkste informatie. De samenvatting is wel erg technisch van aard en daardoor voor het publiek moeilijk leesbaar. De Commissie signaleerde bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijk inhoudeisen een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming.

De tekortkomingen betreffen:

  • Het MER beschrijft niet de maximale mogelijkheden van de bestemmingsplanwijziging.
  • De referentiesituatie is niet correct bepaald.
  • Het ventilatiesysteem en de emmissieberekeningen.
  • De cumulatieve geurhinder.
  • Een duidelijk overzicht van de ligging van en de effecten op kwetsbare natuurgebieden en, zo nodig een passende beoordeling in het kader van plan-m.e.r.

De initiatiefnemer heeft vervolgens aanvullende informatie aangeleverd over bovenstaande punten. Samen met de informatie in het MER is daarmee de essentiele informatie aanwezig voor de besluitvorming. Uit het MER blijkt dat het initiatief leidt tot een toename van stikstofdepositie op kwetsbare natuur.

 

Richtlijnenadvies

In haar richtlijnenadvies heeft de Commissie aangegeven dat in het MER ten minste ingegaan moet worden op:

  • Redelijkerwijs in aanmerking komende alternatieven.
  • De gevolgen van het voornemen op kwetsbare natuur. Het gaat met name om de effecten door de toekomstige emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen door het bedrijf.
  • De geuremissie van het bedrijf.
  • De fijn stofemissie van het bedrijf.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. H. en J.J. van Ravenhorst

Bevoegd gezag
Gemeente Woudenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018