2357. Bestemmingsplan buitengebied Nunspeet

De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied 2010 en het bestemmingsplan recreatieterreinen 2010. De plan-m.e.r.-procedure wordt doorlopen omdat een passende beoordeling gemaakt moet worden vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en het bestemmingsplan buitengebied 2010 kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-11-2009 Adviesaanvraag
08-12-2009 Datum kennisgeving
08-12-2009 Ter inzage legging van de informatie
25-01-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-09-2010 Kennisgeving MER
15-09-2010 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
18-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-04-2011 Datum kennisgeving
26-04-2011 Ter inzage legging van de informatie
22-06-2011 Advies uitgebracht
Toetsingadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven;
  • de ‘milieugebruiksruimte’ in het buitengebied, die met name bepaald wordt door natuur (zoals vermestende en verzurende stoffen, verstoring), geluid en geur, landschap en cultuurhistorie;
  • een duidelijke omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituaties;
  • de maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur, door met name depositie van verzurende/vermestende stoffen en recreatieve druk op de Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. Neem een passende beoordeling in het MER op wanneer significante negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten;
  • de positieve of negatieve effecten van het voornemen op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische waarden;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.

 

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming over het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied en voorontwerp bestemmingsplan recreatieterreinen niet aanwezig is in het MER, de Passende beoordeling en de aanvulling. De volgende informatie ontbreekt nog:

Worst case situatie veehouderij

In het MER en de aanvulling ontbreekt een beschrijving van de (cumulatieve) effecten van de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor intensieve veehouderij en rundveehouderij (de directe bouwmogelijkheden en de wijzigingsbevoegdheid bij de bestemming ‘agrarisch’ in artikel 3.7.1 in het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied).

Passende beoordeling recreatie

In de aanvulling is een goede beschrijving gegeven van de maximale recreatieontwikkelingen die beide voorontwerp bestemmingsplannen mogelijk maken. Gebleken is dat significante effecten op Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten. In het MER moet daarom een Passende beoordeling worden opgenomen met de effecten van recreatie. De informatie in het MER en de aanvulling voldoen nog niet aan de vereisten van een Passende beoordeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Hay Hendriks
ir. Jan Adriaan Nuesink

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nunspeet

Bevoegd gezag
Gemeente Nunspeet

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018