2353. Duurzame glastuinbouw Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het voornemen om de glastuinbouw binnen de gemeente te concentreren in zeven deelgebieden. Deze gebieden, waar al glastuinbouw plaats vindt, worden hiertoe geherstructureerd. Om de herstructurering mogelijk te maken, wordt voor zes van de zeven gebieden het bestemmingplan Duurzame Glastuinbouw opgesteld. Het bestemmingplan zal – naast de reeds aanwezige glastuinbouw – extra ruimte bieden aan circa 150 hectare glastuinbouw op locaties waar nu nog geen glastuinbouw aanwezig is.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-11-2009 Adviesaanvraag
11-11-2009 Datum kennisgeving
11-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
14-01-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-03-2010 Kennisgeving MER
18-03-2010 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
16-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2010 Kennisgeving MER
17-03-2010 Ter inzage legging MER
20-05-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig is of geen juist beeld geeft:

  • onduidelijk was op welke wijze de gemeente de glastuinbouwsector en grondeigenaren wil bewegen om de geformuleerde duurzaamheidambities te verwezenlijken;
  • onduidelijk was hoe de verkeersafwikkeling nu en in de toekomst zal plaatsvinden;
  • de samenvatting was niet zelfstandig leesbaar en was geen goede afspiegeling van de inhoud van het MER.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente een aanvulling op het MER gemaakt. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is. In de aanvulling is aangegeven hoe de gemeente haar rol ziet bij het verwezenlijken van haar milieuambities (door een stimulerende rol te vervullen). De nieuwe samenvatting is een verbetering ten opzichte van de samenvatting in het MER. Wel adviseert de Commissie in het definitieve bestemmingsplan voldoende verduidelijkend kaartmateriaal op te nemen over het voornemen. Het realiseren van de milieuambities voor een duurzame glastuinbouw wordt grotendeels overgelaten aan de glastuinbouwsector en de grondeigenaren. De gemeente ziet voor zichzelf met name een stimulerende rol. Hierdoor is voor verschillende ambities nog niet duidelijk in hoeverre zij gerealiseerd zullen worden. De Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaam, waarmee zij hoopt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de verdere besluitvorming, in het bijzonder ten aanzien van de realisatie van de milieuambities.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
ir. Wim Keijsers
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Bevoegd gezag
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 05 nov 2018