235. Golfbaan De Binnenhof/Willem Arntszhoeve te Zeist

Op de terreinen rondom de voormalige boerderij Buitenhof en de terreinen van de voormalige landerijen die bij de boerderij horen, op het terrein van de Willem Arntzhoeve, wil Burginvest een 18 holes golfbaan aanleggen. Het gebied, ca 60 ha in oppervlak, is nu voornamelijk open weidegebied, omgeven door bosrijke landgoederen.   

Procedure en adviezen

Ontheffing
12-05-1989 Adviesaanvraag
17-05-1989 Datum kennisgeving
17-05-1989 Ter inzage legging van de informatie
12-06-1989 Advies uitgebracht
Ontheffing
Richtlijnen
14-04-1992 Datum kennisgeving
14-04-1992 Ter inzage legging van de informatie
11-06-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-10-1993 Kennisgeving MER
07-10-1993 Ter inzage legging MER
10-12-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
08-10-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie van was mening dat “de betrekkelijke omvang van de milieugevolgen een inwilliging van het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht niet in de weg staat”. De Ministers van VROM en L&V besloten de ontheffing te verlenen. 

Tegen het besluit is beroep ingesteld. De Raad van State heeft de ontheffingsbeschikking vernietigd op grond van de ontoereikende beschrijving van de voorgenomen activiteit en aan duiding van de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu in het ontheffingsverzoek. Er is alsnog met een m.e.r.-procedure gestart.

Bij de voortoetsing van het MER had de Commissie belangrijke tekortkomingen gesignaleerd in de beschrijvingen van de verkeers- en de geohydrologische situatie, alsmede de gevolgen. Mede naar aanleiding van de door de gemeente Zeist ingewonnen ‘second opinion’ werd een volledig nieuw alternatief (het zogeheten combinatiealternatief) ontwikkeld.

Het MER werd tezamen met een voorontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd. In het toetsingsadvies kwam de Commissie tot de conclusie dat het MER een redelijk beeld gaf van de voorgenomen activiteit en de milieugevolgen en voldeed aan de richtlijnen. De Commissie was daarom van oordeel dat het MER voldoende informatie bood om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming. Ze plaatste op onderdeel een aantal kritische kanttekeningen.

Eind 1994 was duidelijk dat er naast het bestemmingsplan een driepartijenovereenkomst ge sloten zal worden tussen de gemeente, het Utrechts Landschap en Burgholding; daarin worden aspecten vastgelegd die niet via een bestemmingsplan kunnen worden geregeld. Dit betreft vooral het pareerbeleid en de afrastering. Daarnaast zullen in de overeenkomst afspraken worden vastgelegd over het ter beschikking stellen van informatie voor de evaluatie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Loo
ir. Kuindert van der Spek
ing. Sterkman
dr. Nico de Vries

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Klomberg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Burgholding B.V.

Bevoegd gezag
Zeist

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018