2339. Veluwetransferium Apeldoorn

Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn willen een natuurtransferium op de Veluwe realiseren. Het Veluwetransferium Apeldoorn wordt aangelegd, ondermeer om de bereikbaarheid van de Veluwe te verbeteren en de automobiliteit in de natuurgebieden terug te dringen.

Procedure en adviezen

gecombineerde besluit- en plan-m.e.r.
14-10-2009 Datum kennisgeving
14-10-2009 Ter inzage legging van de informatie
16-10-2009 Adviesaanvraag
23-12-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-12-2014 Kennisgeving MER
04-12-2014 Ter inzage legging MER
09-12-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-04-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
10-07-2015 Advies uitgebracht
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies milieueffectrapport en de aanvulling daarop
Uit het aangevulde rapport blijkt dat de aantallen bezoekers, en dus ook de verkeersstromen, lager liggen dan eerder was aangegeven. Daardoor blijken de milieueffecten van het transferium (met name op de luchtkwaliteit en geluid) minder groot.
Het rapport beschrijft nu ook de effecten van recreanten die natuur op de Veluwe verstoren en laat de maatregelen zien die de gemeente neemt om negatieve effecten hiervan te verzachten. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten nu voldoende beschrijft.

 

Toetsingsadvies
Voor het Veluwetransferium wordt al sinds 2009 veel onderzoek gedaan. Door de lange duur en de vele onderzoeken zijn de afwegingen en de afbakening van het onderzoeksgebied in het milieueffectrapport onduidelijk geworden. Het gaat vooral om de locatiekeuze, wat hoort precies bij het plan en wat niet, en of het transferium erin slaagt om het verkeer op kwetsbare delen van de Veluwe terug te dringen. Hierdoor is het moeilijk te beoordelen of er geen ongewenste schade voor de natuur op de Veluwe zal zijn. De Commissie adviseert het rapport op deze onderdelen aan te vullen.

 

Advies voor richtlijnen
De Commissie beschouwt de volgende informatie als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een beschrijving van hoofddoelstellingen, afgeleide doelstellingen en de prioritering van doelstellingen;
  • het afwegingskader en motivatie van besluiten over alternatieven;
  • inzicht in de bezoeken aan en de verkeers- en vervoersgerelateerde effecten van het Veluwetransferium en de gevolgen van het voornemen voor de ruimtelijke kwaliteit;
  • een omschrijving van de natuurwaarden en de effecten van het voornemen op het Natura 2000-gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Johan Janse
Henny Kromhout
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Staatsbosbeheer regio Oost

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018