2337. Bestemmingsplan PEKA Kroef BV te Odiliapeel

Het aardappel- en groentenverwerkende bedrijf Peka Kroef BV wil de productiecapaciteit uitbreiden van 95 naar 150 kton eindproduct per jaar. Het bedrijf wil bovendien een vergistingsinstallatie, een biomassa-energiecentrale (BMEC) en een ammoniakkoelinstallatie bouwen. Met de vergistingsinstallatie en de BMEC wordt in een gedeelte van de eigen energiebehoefte voorzien, mede op basis van reststromen uit het bedrijf. Voor deze aanpassingen moeten het bestemmingsplan en de vergunningen worden aangepast. Ter onderbouwing van een besluit over het plan is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Voortoetsing planMER
06-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing
18-12-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2013 Kennisgeving MER
19-12-2013 Ter inzage legging MER
12-03-2014 Voorlopig advies uitgebracht
19-03-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER beschrijft gedetailleerd de effecten van de voorgenomen bedrijfsaanpassingen en -uitbreidingen op het woon- en leefklimaat, op de natuur en op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Die effectbeschrijving is ook gestructureerd samengevat.

Daar staat tegenover dat het MER onvoldoende inzicht biedt in de processen en de emissiebronnen die deze effecten veroorzaken. Voor zover hierover in de bijlagen bij het MER informatie is opgenomen, is deze moeilijk te interpreteren en soms tegenstrijdig.  Volgens de Commissie ontbreekt in het MER ook een analyse van de kans op en de gevolgen van storingen voor, bijvoorbeeld, de geuremissies.

Daarnaast ontbreekt een ecologische analyse van de mogelijke gevolgen van een extra emissie van NOx voor alle Natura 2000-gebieden in het studiegebied en een beschrijving van de wijze waarop eventuele effecten van deze toename worden voorkomen.

Voortoets PlanMER
In 2009 heeft de Commissie een concept van het plan-MER getoetst. Het adviestraject is toen door de initiatiefnemer afgebroken en er is geen advies uitgebracht. Het nu voorliggende initiatief wijkt op onderdelen af van het voornemen uit 2009. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een BMEC.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Arjen Brinkmann
ir. Wim van Doorn
ing. Laurent de Jong, M.Sc.

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
PEKA Kroef BV
Gemeente Uden

Bevoegd gezag
Gemeente Uden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 22 jan 2015