2330. Westelijke Randweg Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen wil een besluit gaan nemen over het bestemmingsplan, dat de verdere aanleg van het natuur- en recreatiegebied Bentwoud mogelijk maakt. In dit bestemmingsplan wil de gemeente ook ruimte reserveren voor een tracé voor een toekomstige westelijke randweg om Waddinxveen (verder randweg) als alternatief voor de routes via de N455 (problemen met de leefbaarheid in de kernen) en de N207 (capaciteitsproblemen) . Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor deze m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit (lees de randweg) wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen ten behoeve van de tracékeuze (zie ook het eerder uitgebrachte advies onder projectnummer  1161 op deze website).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-09-2009 Adviesaanvraag
30-09-2009 Datum kennisgeving
30-09-2009 Ter inzage legging van de informatie
12-11-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-11-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-11-2010 Kennisgeving MER
15-11-2010 Ter inzage legging MER
08-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde onder andere in het planMER een volwaardige extra variant op alternatief 3 (dit is een alternatief uit de notitie reikwijdte en detailniveau) uit te werken, waarbij door middel van een lagere ligging en inpassingmaatregelen de effecten op natuur, recreatie en leefomgeving maximaal worden beperkt. Dit alternatief 3 loopt door het toekomstige Bentwoud.

In het MER zijn de milieueffecten van verschillende begrenzingen van het Bentwoud en een aantal verkeerskundige alternatieven onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de milieugevolgen voor (toekomstige) natuur en landschap, maar ook voor de woningen langs het Noordeinde (leefomgeving) sterk verschillen. De Commissie concludeert dat met dit onderzoek voldoende milieu-informatie aanwezig is om een besluit over het bestemmingsplan te kunnen nemen.

Randweg en verkeersdrukte
Het MER bevat geen onderzoek naar verschuivingen van lokale en regionale verkeerstromen. Uit het MER blijkt wel dat zonder aanpassing van het wegennet in Waddinxveen de verkeersdrukte over het geheel lager is, dan bij een opgewaardeerd Noordeinde of een randweg. Dit komt waarschijnlijk doordat dan geen (extra) doorgaand verkeer wordt aangetrokken. Alternatieve routes voor dit doorgaande verkeer zijn in het MER niet onderzocht. Uit de zienswijzen blijkt dat omwonenden hier wel veel vragen over hebben.

De Commissie adviseert daarom om eerst de (toekomstige) verschuivingen van lokale en regionale (doorgaande) verkeerstromen goed te onderzoeken en daarna pas een definitief besluit te nemen over de aanpassing van het wegennet in Waddinxveen.

Lees verder in het advies.

P.M.: er staan 2 versies van het toetsingsadvies op de website, omdat in 1161/2330-94 in bijlage 2 een aantal zienswijzen zijn weggevallen hoewel deze wel door de Commissie bij haar advies zijn betrokken. Deze zijn in bijlage 2 van versie 2330-98 opgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Ben Peters
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waddinxveen

Bevoegd gezag
Gemeente Waddinxveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018