2317. Noord-West 380 kV verbinding

Om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor elektriciteitstransport heeft TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, het voornemen een nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding van de Eemshaven, via Ens naar Diemen aan te leggen. Deze Noord-West verbinding, verbindt de elektriciteitsproductielocatie Eemshaven met het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet bij Ens. Op de bestaande 380kV verbinding tussen Ens en Diemen wordt de capaciteit verdubbeld. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-08-2009 Adviesaanvraag
24-08-2009 Datum kennisgeving
24-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
12-11-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval informatie moet bevatten over onderstaande punten.

  • Het nut en de noodzaak van de verbinding van Eemshaven naar Diemen. Hierbij dient ook de (ontwikkeling van de) vraag naar elektriciteit en decentrale productie te worden betrokken.
  • De scoping, afbakening van de corridor en de tracering van de alternatieven op het detailniveau dat nodig is om een keuze te kunnen maken voor een voorkeurstracé. Een navolgbare onderbouwing van de gemaakt keuze.
  • Een adequate beschrijving van de effecten op beschermde natuurwaarden inclusief de mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden.
  • De benadering en uitwerking van de verbinding als een ruimtelijke ontwerpopgave, waarin het verband tussen de hoogspanningsverbinding en het landschap op verschillende schaalniveaus wordt uitgewerkt. Geef ook de negatieve gevolgen voor het landschap en de mogelijkheden voor het verbeteren van lokale verrommeling van het landschap.
  • De voor veiligheid en gezondheid relevante afstanden tot gevoelige bestemmingen (woningen, scholen crèches en kinderopvangplaatsen) in de verschillende alternatieven. Hierbij dient ook inzichtelijk gemaakt of de nieuwe 380 kV verbinding kansen biedt om het aantal gevoelige bestemmingen binnen de 0,4 microtesla zone van de bestaande lijnen in of bij het tracé terug te dringen, en zo ja, om hoeveel gevoelige bestemmingen het gaat.

NB: vanwege een aantal correcties is het oorsponkelijke advies, uitgebracht op 29 oktober '09 met document nr 2317- 32, vervangen door het advies dat is uitgebracht op  12 november '09 (document nr 2317-38).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Henk Jans
drs. Sjef Jansen
prof. ir. Eric Luiten
ir. Robert Walter

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C24.0 tot 1-4-2011: Bovengrondse hoogspanningsleiding >= 220kilovolt en >= 15km: aanleggen, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018