2301. Buitengebied Salland

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte stellen in samenwerking ieder een nieuw bestemmingsplan op voor hun buitengebieden. Omdat deze drie bestemmingsplannen kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten (intensieve veehouderij) en omdat mogelijk een passende beoordeling volgens de natuurbeschermingswet 1998 moet worden opgesteld, wordt voor deze bestemmingsplannen gezamenlijk een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag voor deze procedure zijn de gemeenteraden van de bovengenoemde gemeenten.

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniveau
16-07-2009 Adviesaanvraag
16-08-2009 Datum kennisgeving
16-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
24-09-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing plan-MER
12-02-2010 Kennisgeving MER
12-02-2010 Ter inzage legging MER
18-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport :

  • een beschrijving van de referentiesituaties;
  • een beschrijving van de alternatieven die mogelijk zijn binnen de beschikbare milieugebruiksruimte en de overige randvoorwaarden;
  • de effecten van de emissie van geur, fijn stof en verzurende/vermestende stoffen;
  • de maximaal mogelijke effecten van de activiteit op natuur, zoals depositie van verzurende/vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden en de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

In het geval significante negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, dient een passende beoordeling in het MER te worden opgenomen.

Toetsingsfase:
Tijdens de toetsing van het MER heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Commisse voor de m.e.r.  (verder te noemen de Commissie) en de Sallandse gemeenten. Daarin heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat naar haar oordeel het MER op een aantal onderdelen onvolledig is. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenten een aanvulling aangeleverd op de volgende punten:
• de referentiesituatie;
• effecten op Natura 2000-gebieden en een passende beoordeling;
• het aandeel rundveehouderij;
• de AMvB Huisvesting;
• navolgbaarheid van enkele berekeningen;
• mitigerende maatregelen landschap.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over het bestemmingsplan in het MER en de aanvulling tezamen aanwezig is. De Commissie onderschrijft echter de conclusie uit de passende beoordeling niet.

In de aanvulling worden de ontwikkelingen van de dieraantallen over de jaren inzichtelijk gemaakt. Ook worden opnieuw conclusies getrokken over de effecten op Natura 2000-gebieden Boetelerveld en Uiterwaarden IJssel. Bij deze conclusies worden de alternatieven vergeleken met de huidige, vergunde, situatie (vergunde dieraantallen). Uit de Natuurbeschermingswet volgt echter dat moet worden vergeleken met de feitelijke situatie (werkelijke dieraantallen). In dat geval kan bij alle alternatieven de stikstofdepositie toenemen ten opzichte van deze referentie. Aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden Boetelerveld en Uiterwaarden IJssel als gevolg van het voornemen is daarmee niet uitgesloten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
drs. Sjef Jansen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Deventer
Gemeente Raalte
Gemeente Olst-Wijhe

Bevoegd gezag
Gemeente Deventer
Gemeente Raalte
Gemeente Olst-Wijhe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 13 nov 2018