2294. Bestemmingsplan buitengebied Woudrichem

De gemeente Woudrichem wil haar bestemmingsplan Buitengebied herzien. Het bestemmingsplan is kaderstellend voor mogelijke m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten,  te weten de uitbreiding van intensieve veehouderijen  en uitbreding van het glastuinbouwgebied Andel.  Tevens wordt vanwege het niet uit kunnen sluiten van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden een passende beoordeling uitgevoerd te worden. Daarom wordt de plan-m.e.r. procedure doorlopen.  

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
18-06-2009 Datum kennisgeving
18-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
24-06-2009 Adviesaanvraag
31-08-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
11-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-11-2010 Kennisgeving MER
12-11-2010 Ter inzage legging MER
26-01-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De volgende punten beschouwt de Commissie als hoofdpunten voor het op te stellen plan-milieueffectrapport:

  • een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie(s);
  • de ‘milieugebruiksruimte’ voor onder andere stikstof;
  • de maximaal mogelijke effecten op de (beschermde) natuur, met name het Natura 2000-gebied ‘Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem’ met de nadruk op emissie van stikstof en de hieruit voortkomende depositie;
  • de gevolgen van het voornemen voor de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden, met name vanwege de ligging van delen van het plangebied in Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Toetsingsfase

De Commissie heeft tijdens de toetsing aan de wettelijke inhoudseisen essentiële tekortkomingen geconstateerd in het MER. Hierdoor ontbreekt informatie om het milieubelang volwaardig te kunnen laten meewegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan. De Commissie constateert de volgende essentiële tekortkomingen:

  • In het MER ontbreekt een volledige passende beoordeling van de gevolgen voor de Natura 2000 gebieden in het studiegebied;
  • In het MER is geen informatie opgenomen over de mogelijke effecten op beschermde soorten;
  • De gevolgen voor landschappelijke- en cultuurhistorische waarden zijn onvoldoende in beeld gebracht en de betreffende effectbeoordeling in het MER is onjuist;
  • De milieueffecten van de scenario’s ten opzichte van de referentiesituatie zijn onvoldoende inzichtelijk.

De Commissie adviseert de ontbrekende informatie aan te vullen en de samenvatting te herzien alvorens een besluit te nemen over het bestemmingsplan buitengebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Adriaan Nuesink
ing. Rob Vogel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Woudrichem

Bevoegd gezag
Gemeente Woudrichem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018