2283. Realisatie van het groengebied De Omzoom, gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad wil haar bestemmingsplan voor het gebied De Omzoom aanpassen. Dit overwegend landbouwkundige gebied wil zij omvormen tot een groen recreatiegebied, bestaande uit 150 ha groengebied, waarvan 12 ha waterberging, 9 ha sportvoorziening en mogelijk een recreatie/kinderboerderij.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-06-2009 Adviesaanvraag
17-06-2009 Datum kennisgeving
17-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
07-09-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-10-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-10-2010 Kennisgeving MER
14-10-2010 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
19-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase
De Commissie adviseert in het MER vooral aandacht te besteden aan een visie op de ontwikkelingsmogelijkheden in het gehele bestemmingsplan (300 ha) die inzichtelijk maakt welke doelstellingen waar prioriteit hebben. Dit is relevant, omdat het voornemen (groengebied) maar een deel van het gebied beslaat waarvoor het bestemmingsplan wordt aangepast.

Vanuit die visie is een onderbouwing nodig van de totstandkoming van het ontwerp inrichtingsplan, de milieuoverwegingen daarbij en welke vrijheidsgraden nog resteren. Ook vraagt de Commissie om een beschrijving van de milieugevolgen op basis van het bestemmingsplan als geheel, met nadruk op landschap en cultuurhistorie.

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat het MER over het algemeen een goed beeld geeft van de milieugevolgen van het plan. Inzake de bezoekersaantallen en de effecten voor natuur en cultuurhistorie heeft zij voor enkele punten (in een voorlopig toetsingsadvies) om aanvullende informatie gevraagd. De gemeente heeft die informatie aangeleverd in de vorm van een Aanvullende notitie. Daarna heeft de Commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Hans van Kempen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dienst Landelijk Gebied

Bevoegd gezag
Gemeente Zaanstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018