2271. Beoordeling voor het nieuwe Omgevingsbeleid Drenthe

De provincie Drenthe werkt aan een nieuwe omgevingsvisie. Deze richt zich op 2020 met een doorkijk naar 2040. De visie integreert vier wettelijk verplicht voorgeschreven provinciale plannen: Provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening Provinciaal Milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer Regionaal Waterplan op grond van de (nieuwe) Waterwet Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan op grond van de Planwet Verkeer  en Vervoer.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-05-2009 Adviesaanvraag
18-05-2009 Datum kennisgeving
18-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-08-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing PlanMER
22-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-01-2010 Kennisgeving MER
07-01-2010 Ter inzage legging MER
04-03-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In de duurzaamheidbeoordeling (plan-MER) zijn twee toetsen uitgevoerd:

  • Een toets op doelbereik en duurzaamheid. Onderzocht wordt of het beleid in de ontwerp omgevingsvisie de belemmeringen voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling (‘persistente problemen’) in voldoende mate wegneemt.
  • Een toets op de milieueffecten van de m.e.r.-plichtige activiteiten.

De Commissie kan zich goed vinden in deze aanpak. Aangezien de omgevingsvisie een hoog abstractieniveau kent, kan in de duurzaamheidbeoordeling ook volstaan worden met een toets op doelbereik en milieueffecten die op hoog abstractieniveau is uitgevoerd. Een aandachtspunt is het borgen van een gedegen milieuanalyse bij de uitwerking van de omgevingsvisie en de besluitvorming daarover.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Jos Arts
ing. Dick Hamhuis
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018