2270. Ontwikkeling Skûlenboarch en Westkern

De provincie Fryslân wil samen met de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen het gebied rond de bedrijventerreinen Skûlenboarch en Westkern herontwikkelen. De gebiedsontwikkeling bestaat uit: uitbreiding van het bedrijventerrein Westkern met bruto 15 ha. verbetering van de scheepvaart- en wegverkeersontsluiting. ontwikkeling van recreatie en toerisme. Bij alle alternatieven in het MER was ook de aanleg van een natte ecologische verbindingszone opgenomen. Vanwege gewijzigd Rijksbeleid heeft de provincie besloten om geen natte robuuste as te realiseren. In een oplegnotitie is helder weergegeven wat de gevolgen zijn van het niet aanleggen van de natte as voor de beschrijving van de milieueffecten per alternatief in het MER.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-05-2009 Adviesaanvraag
16-05-2009 Datum kennisgeving
16-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-09-2013 Kennisgeving MER
30-09-2013 Ter inzage legging MER
03-12-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. De milieueffecten zijn helder beschreven en het is duidelijk hoe de milieu-informatie een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het voorkeursalternatief. Uit de enigszins gedateerde onderzoeken naar nut en noodzaak van (watergebonden) bedrijventerreinen blijkt dat de vraag niet groot is. In het MER komt duidelijk naar voren dat de geluidsbelasting door het voornemen fors toeneemt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. Yvonne van Manen
ir. Jan Termorshuizen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Achtkarspelen

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Tytsjerksteradiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D03.0 tot 1-4-2011: Waterweg voor schepen >=900 ton: aanleg, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018