2266. Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

De gemeente Venlo wil bedrijventerrein Trade Port Noord (TPN) ontwikkelen voor logistieke en industriĆ«le bedrijven, met mogelijke inpassing van een railterminal, windturbines en een energiecentrale. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld met een MER. Tijdens de toetsing van het MER vroeg de Commissie aan Venlo om een aanvulling op het MER. De gemaakte aanvulling bevat vooral nieuwe informatie over verkeer en natuur.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-05-2009 Adviesaanvraag
27-05-2009 Datum kennisgeving
27-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
18-08-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing planMER
18-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-01-2010 Kennisgeving MER
18-01-2010 Ter inzage legging MER
03-03-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing Besluit MER
22-03-2012 Datum kennisgeving
22-03-2012 Ter inzage legging van de informatie
13-06-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing BesluitMER en de aanvulling daarop
15-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies Besluit-MER en de aanvulling daarop
Bij toetsing van het MER concludeerde de Commissie dat nog niet alle informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan.
Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie de gemeente Venlo gevraagd om een aanvulling op het MER te maken. Deze aanvulling is gemaakt voor de onderwerpen verkeer en natuur en bevat nieuwe informatie ten opzichte van het MER.

Verkeer
Op basis van het MER kan worden geconcludeerd dat in 2020 op de A73 en A67 verkeersproblemen ontstaan. Deze problemen ontstaan mede door de ontwikkelingen van TPN en hebben consequenties voor de verdere gebiedsontwikkeling van Klavertje 4. De Commissie adviseert daarom bij de besluitvorming over het bestemmingsplan TPN en de vervolgbesluitvorming over de gebiedsontwikkeling K4 rekening te houden met de gesignaleerde bereikbaarheidsproblemen. Door fasering van het bedrijventerrein, mobiliteitsmanagement of stimuleren van OV- en fietsgebruik zijn problemen in de toekomst mogelijk te voorkomen.

Natuur
Voor de effecten op natuur concludeert de Commissie dat de informatie in het MER en de aanvulling onvoldoende is voor de besluitvorming. De Commissie concludeert dat negatieve effecten op Natura 2000-gebieden in de omgeving niet zijn uit te sluiten. De gemeente Venlo heeft aangegeven een mitigatieplan verder uit te werken, waarin wordt aangetoond dat de negatieve effecten zijn te mitigeren. Dit mitigatieplan zal bij de besluitvorming over het bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd.
Indien ook met dit mitigatieplan negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, dan wijst de Commissie erop dat de ADC-toets in het kader van de Nbwet 1998 moet worden doorlopen. Toetsingsadvies Plan-MER
De Commissie heeft het plan-MER bij de ontwerp-structuurvisie getoetst. Zij meent dat de informatie voor de besluitvorming over de structuurvisie in het plan-MER en de Passende beoordeling aanwezig is.
De Commissie adviseert voor besluitvorming over de structuurvisie nader te onderzoeken of door maatregelen de effecten van atmosferische stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden kunnen worden voorkomen.
De Commissie adviseert om in het bestemmingsplan en bijbehorende besluit-MER voor TPN de volgende onderwerpen verder uit te werken:

  • De effecten en inpassing van de railterminal, bio-energiecentrale en windturbines.
  • De effecten van atmosferische depositie op de Natura 2000-gebieden.
  • De effecten van de de verkeersaantrekkende werking.
  • De effecten op geluid, lucht en externe veiligheid.
  • Een detaillering van de effecten op het landschap.

 

Richtlijnenadvies
De Commissie adviseert om in het MER aandacht te besteden aan :

  • De effecten van atmosferische depositie op Natura 2000 gebieden.
  • De bereikbaarheid van TPN.
  • Uitwerking van de 'Cradle to Cradle' en duurzaamheidsambities.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
mr. dr. Annelies Freriks
ir. Hans Huizer
ir. Wim Keijsers
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venlo

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018