2265. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Ede

De gemeente Ede wil het bestemmingsplan voor haar agrarisch buitengebied herzien. Directe aanleiding hiervoor is de doorwerking van het Reconstructie-plan Gelderse vallei/ Utrecht Oost  in bestemmingsplannen. Dit leidt ertoe dat binnen het plangebied ontwikkeling en verplaatsing van intensieve veehouderij zal plaatsvinden. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten  wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad van Ede.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
14-05-2009 Adviesaanvraag
16-07-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
27-01-2011 Kennisgeving MER
27-01-2011 Ter inzage legging MER
15-03-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling MER
29-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
06-06-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
Uit het MER en de aanvulling blijkt onder meer dat:
• er een toename in ammoniakdepositie op de in de omgeving liggende Natura 2000-gebieden mogelijk is en dat daarmee significant negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten zonder mitigerende maatregelen (zie ook paragraaf 2.2 van dit advies);
• het aantal geurgehinderden in potentie zeer sterk kan toenemen in zowel de bebouwde kom van Bennekom, Ede, Lunteren, Renswoude, Harskamp en Barneveld als in het buitengebied.

De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling  samen voldoende informatie bevatten voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied.

Toetsing
Het MER is helder geschreven en presenteert op overzichtelijke wijze de milieueffecten van het plan. De Commissie signaleerde bij toetsing van het plan-MER een aantal tekortkomingen, die zij essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Hierop heeft de gemeente aanvullende informatie aangeleverd met daarin de volgende onderdelen:
• de onderbouwing van de referentiesituatie en de effecten van de maximale mogelijkheden van het plan (worst case);
• de effecten van het plan op natuur;
• een aangepaste samenvatting.

Reikwijdte en detailniveau:
De volgende punten beschouwt de Commissie voor de m.e.r. (de Commissie)  als hoofdpunten voor het op te stellen planmilieueffectrapport (MER) Dat wil zeggen dat het MER een goede basis biedt voor het meewegen van het milieu-belang in de besluitvorming, als het tenminste informatie geeft over:

• een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie(s) waarbij inzicht geboden wordt in de verschillen tussen de feitelijke en bestemde situatie;
• totstandkoming en de keuzes van alternatieven, helder onderscheidend tussen het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) en het verwevingsgebied;
• de ‘milieugebruiksruimte’ voor onder andere ammoniak, geur en fijn stof, uitgesplitst naar gebieden waar wel en geen milieugebruiksruimte aanwe-zig is en waar met maatregelen milieugebruiksruimte gecreëerd kan wor-den;
• de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden ‘Veluwe’, ‘Binnenveld’ en “Uiterwaarden Neder-Rijn” met de nadruk op emissie van ammoniak en de hieruit voortkomende depositie;
• een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal  en ander ondersteunend beeldmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marijke Drees
Willem Foppen
ir. Marjan Vervoort

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 05 nov 2018