2261. Waterfront Harderwijk

De gemeente Harderwijk wil het plan Waterfront realiseren. Dit bestrijkt de kuststrook langs het Wolderwijd en het Veluwemeer met een totale lengte van bijna vijf kilometer. De ruimte die vrijkomt door verplaatsing van enkele bestaande activiteiten wil de gemeente benutten voor nieuwe ontwikkelingen zoals het versterken van de recreatieve en toeristische functie. Op basis van de huidige prognoses is te verwachten dat hierdoor meer dan 500.000 bezoekers extra zullen worden aangetrokken. Dit leidt tot een besluit-m.e.r.-plicht. Ook wil de gemeente meer dan 250 ligplaatsen creëren in Waterfront-Zuid (hetgeen een m.e.r.-beoordelingsplicht teweeg brengt) en moet zij een passende beoordeling op grond van de Natuur-beschermingswet 1998 voor de verschillende ruimtelijke plannen maken waardoor die plannen plan-m.e.r.-plichtig zijn. De gemeente kiest er thans voor een integraal MER te maken voor alle ontwikkelingen te samen. Dit MER zal zowel een plan-MER (met als onderdeel daarvan een passende beoordeling) zijn als een besluit-MER.Eerder doorliepen verschillende (deel)bestemmingsplannen m.e.r. Het betreft Waterfront-Noord en Waterfront-Zuid. In december 2006 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Waterfront-Noord vast. Medio 2007 volgde het goedkeuringsbesluit van de provincie Gelderland. In oktober 2008 onthield de Raad van State haar goedkeuring aan onderdelen van het plan omdat ten tijde van het besluit over het bestemmingsplan een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet had moeten zijn uitgevoerd.Er is nu dus gekozen voor integratie van beide procedures waarin de gebieden als volgt worden benoemd en onderscheiden:-Waterfront Noord: uitbreiding van de (Lorentz)haven en 'overloop'terrein (met parkeerterrein en ontsluitingsweg)-Waterfront Zuid: Dolfinariumeiland, Strandeiland en boulevard, jachthavens en huidig industriegebied Haven (en Flevoweg).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-05-2009 Adviesaanvraag
07-05-2009 Datum kennisgeving
07-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
13-08-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing besluitMER, tevens planMER
16-02-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-02-2010 Kennisgeving MER
17-02-2010 Ter inzage legging MER
23-04-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. beschouwde in haar richtlijnenadvies  de volgende punten als  essentiële informatie in het MER:
• een alternatievenbeschrijving die aansluit op de m.e.r.-plichtige onderdelen van het voornemen. Afhankelijk van de uitkomsten van de passende beoordeling, kan het nodig zijn een alternatief te ontwikkelen zonder of met minder gevolgen voor de Natura 2000-gebieden;
• de maximaal mogelijke effecten op de beschermde natuurgebieden, met name de Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe;
• de effecten van de verkeersstromen en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in het studiegebied.

Het advies voor richtlijnen werd in oktober 2009 in zijn geheel door de gemeente Harderwijk overgenomen.

In haar toetsingsadvies (23 april 2010) constateert de Commissie dat het MER de esentiële informatie bevat voor de besluitvorming over het ontwerp-bestemmingsplan Waterfront Noord II en het ontwerp-bestemmingsplan Waterfront-Zuid, Boulevard-West. Het MER geeft een goede beschrijving van de effecten op natuur en landschap. Ook de beschrijving van de nautische veiligheid is van goede kwaliteit.

Zij adviseert om bij de besluitvorming nog aandacht te besteden aan:

  • de bereikbaarheid en doorstroming bij samenloop van meerdere publieksaantrekkende activiteiten;
  • de geluidbelasting op een aantal plaatsen, die boven de zgn Hogere waarden kan komen te liggen en maatregelen die op die plaatsen getroffen worden;
  • de hinder tijdens de (lange) aanlegfase;
  • de realisatie van rustgebieden voor vogels, de verbetering van de water kwaliteit en de realisatie van extra ondiep water voor natuur;
  • de afstemming tussen aanbod en vraag naar warmte en koude in het gebied.

  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ing. Piet Bloemerts
drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Harderwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018