225. Afvalverwerkingsinrichting op industrieterrein Moerdijk

Het voornemen bestaat uit het oprichten van een afvalverwerkingsinstallatie (AVI) met mechanische voorscheiding, biologische droging/compostering en afvalverbranding met een capaciteit van ongeveer 460.500 ton op het industrieterrein Moerdijk.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-02-1989 Datum kennisgeving
10-02-1989 Ter inzage legging van de informatie
Richtlijnen a
11-01-1991 Datum kennisgeving
11-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
14-03-1991 Advies uitgebracht
Toetsing a
01-05-1992 Kennisgeving MER
01-05-1992 Ter inzage legging MER
02-07-1992 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Enkele maanden na de start van de procedure lieten GS van Noord-Brabant de initiatiefnemer weten de procedure voorlopig niet voort te zetten, omdat: 

● de definitieve schaalgrootte, de plaats(en) en het technische uitvoeringsprogramma van de GFT-compostering door de cluster-West nog nader bepaald dienden te worden1;

● het overleg over de meest gewenste organisatievorm voor afvalverwijdering in Noord-Brabant (en het daarmee samenhangende beheer en de exploitatie van de noodzakelijke be- en verwerkingsinrichtingen) tussen de gewesten, de energiedistributiebedrijven en de provincie nog niet waren afgerond.

Als uitvloeisel hiervan heeft de cluster op 1 september 1989 een m.e.r. gestart voor de locatiekeuze van een afvalverwerkingsinrichting voor westelijk Noord-Brabant2.

In 1991 is de procedure opnieuw gestart.

De Commissie had in haar toetsingsadvies geen fundamentele kritiek op het MER. Zij plaatste slechts op één onderdeel een kanttekening bij de effectvoorspelling. Dit betrof de PCDD’s (polychloordibenzodioxines) en de PCDF’s (polychloorbibenzofuranen).

Op 17 november 1997 heeft minister-president Kok de afvalverbrandingsinstallatie Moerdijk officieel geopend. De jaarlijkse verwerkingscapaciteit is dan 600.000 ton afval. Op dat moment meldde de initiatiefnemer, inmiddels N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland, dat de voorbereidingen waren gestart voor uitbreiding met een vierde lijn.

 

1 Zie project 140. 

2 Zie project 251.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Peter Builtjes
ing. Eenkema
ing. de Jong
dr. Lustenhouwer
drs. Sein

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heijmans Milieutechniek
Van Gansewinkel b.v
Vuilafvoermaatschappij (VAM)
PNEM

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018